Đọc nhiều nhất

S-City ActionAid

Khảo sát tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Cuộc thi kể chuyện qua phim "Em yêu trường em"

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Khảo sát tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Nghiên cứu

Sinh kế bền vững cho thanh niên dân tộc thiểu số tại các huyện miền Tây Nghệ An

Chi tiêu công - Một số quan sát và khuyến nghị

Sau 30 năm “Đổi mới”, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên, Việt Nam hiện đang phải xử lý những thách thức không nhỏ; trong đó, khả năng tiếp cận dịch vụ công (y tế, giáo dục và giao thông công cộng) có chất lượng của đa số người dân còn hạn chế. Chi tiêu công cho các lĩnh vực này từ ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn giữ vai trò chủ đạo tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Mặc dù vậy, bố trí vốn đầu tư từ NSNN cho các hoạt động này ngày càng trở nên khó khăn hơn. ActionAid và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), cùng với các đối tác, đang triển khai dự án “Xã hội dân sự trao quyền cộng đồng nông thôn” do Ủy ban Châu Âu (EC) đồng tài trợ. Dự án nhằm tăng cường và nâng cao vị thế của các tổ chức xã hội trong cuộc chiến chống đói nghèo và nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giảm bất bình đẳng kinh tế và xã hội ở Việt Nam. Thông qua tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong việc ra quyết định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, sáng kiến này góp phần củng cố và tăng cường năng lực của xã hội dân sự Việt Nam để gây ảnh hưởng đến chính sách và quá trình ra quyết định ở cấp quốc gia và địa phương. 33 cộng đồng tập trung tại hai huyện nghèo nhất Việt Nam, đại diện cho 10.832 người (17 cộng đồng ở huyện Thông Nông và 16 ở huyện Quản Bạ) là đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án.

Trong khuôn khổ hoạt động dự án, một trong số các kết quả mong đợi là đảm bảo các chương trình phát triển ở Việt Nam công nhận vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình giám sát thực hiện chính sách và trách nhiệm giải trình đối với quy định của pháp luật ở tất cả các cấp. Để đạt được kết quả này và ủng hộ các chiến dịch vận động thay đổi chính sách, AAV và AFV phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) và các đối tác nghiên cứu theo dõi chi tiêu ngân sách cho giáo dục, y tế và giao thông công cộng, tham chiếu đến chiến lược an sinh xã hội 2011 - 2020. Các kết quả thu được sẽ chỉ ra những thiếu sót trong chiến lược đối với nhu cầu được cung cấp an sinh xã hội của các nhóm thiệt thòi. Khuyến nghị chính sách mà quý vị đang xem được tổng hợp dựa trên bằng chứng và số liệu, thông qua theo dõi đầu tư công vào các dịch vụ kể trên tại các địa phương được chọn, nơi có mật độ dân tộc thiểu số cao, nhằm đưa ra một tỷ lệ thích hợp trong GDP, có cân nhắc đến các điều kiện địa lý.

Nghiên cứu “Chi tiêu công cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ở một số tỉnh tại Việt Nam – Một số phát hiện và khuyến nghị” đưa ra một góc nhìn độc lập về những vấn đề cụ thể trong chi tiêu công cho y tế, giáo dục, và giao thông công cộng ở các cấp chính quyền, các cấp ngân sách khác nhau, từ trung ương tới địa phương. Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm củng cố nguồn lực và hiệu quả đầu tư từ NSNN cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ở Việt Nam, đặt ưu tiên phát triển con người ở vị trí trung tâm hơn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

 

Xem nghiên cứu chi tiết TẠI ĐÂY