Tầm nhìn - Sứ mệnh

Qũy hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) hoạt động với tôn chỉ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo các quyền con người và an sinh xã hội, góp phần xây dựng một xã hội công bằng.

Với sứ mệnh đó, AFV luôn sát cánh cùng với người nghèo, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và người dân tộc thiểu số, những người đang hàng ngày sống trong hoàn cảnh khó khăn và bất công để hỗ trợ họ vươn lên cải thiện cuộc sống và thực hiện các quyền cơ bản của mình.  

 

 

Tầm Nhìn

Một thế giới không có nghèo đói và bất công, trong đó tất cả mọi người đều được hưởng quyền sống trong phẩm giá

Sứ mệnh

Đoàn kết với người nghèo để xóa bỏ nghèo đói và bất công